Onze klassen

Lagere school

1a

Juf Sofie

1b

Juf Hanne

1c

Juf Joelia

2a

Juf Annick en juf Hanne

2b

Juf Katrien en juf Hanne

2c

Juf Dorien en juf Sofie

3a

Juf Liese

3b

Juf Sonja

3c

Meester Roel

4a

Juf Wencke

4b

Juf Annick en juf Kristien

4c

Juf Saar en juf Sofie

5a

Meester Gabriël

5b

Juf Chantal en juf Annick

5c

Juf Ingrid en juf Annick

6a

Meester Hans

6b

Juf Hermien

6c

Meester Frank en juf Yara